Logo Klusbedrijf Han(d) s for Hire

Privacy beleid Klusbedrijf Han(d)s for Hire

Klusbedrijf Han(d)s for Hire, gevestigd aan Blokvenlaan 17, 5581 GM WAALRE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.handsforhire.nl
info@handsforhire.nl
Blokvenlaan 17
5581 GM WAALRE
+31628333040

Hans Nouwens is de Functionaris Gegevensbescherming van Klusbedrijf Han(d)s for Hire. Hij is te bereiken via info@handsforhire.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Klusbedrijf Han(d)s for Hire verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@handsforhire.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klusbedrijf Han(d)s for Hire verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Klusbedrijf Han(d)s for Hire verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Klusbedrijf Han(d)s for Hire neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Klusbedrijf Han(d)s for Hire) tussen zit. Klusbedrijf Han(d)s for Hire gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Klusbedrijf Han(d)s for Hire heeft alleen een facebook-pagina waarop regelmatig werkzaamheden worden getoond om nieuwe klanten te genereren. Als iemand een "like" geeft of een bericht op deze pagina achterlaat kan het zijn dat facebook hiervan op de hoogte is. In welke mate en welke informatie is voor mij niet in te schatten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klusbedrijf Han(d)s for Hire bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie├źn van persoonsgegevens:
persoonsgegevens > 7 jaar > Dit is de fiscale bewaarplicht.
adresgegevens >7 jaar > Dit is de fiscale bewaarplicht.
telefoonnummer >7 jaar > Dit is de fiscale bewaarplicht.
Emailadres > 7 jaar > Dit is de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klusbedrijf Han(d)s for Hire verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Klusbedrijf Han(d)s for Hire gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klusbedrijf Han(d)s for Hire en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@handsforhire.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Klusbedrijf Han(d)s for Hire wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klusbedrijf Han(d)s for Hire neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@handsforhire.nl